You are here
Home > All > Has the Voynich Manuscript been decoded?

Has the Voynich Manuscript been decoded?

Has the mysterious Voynich Manuscript been decoded? One independent researcher claims to have cracked the code: the words are anagrams of medieval Italian words.

When I examined the VM script, I noticed that there were very few corrections, and the writing, though slow, had the appearance of easy fluidity. A complicated code would require making a preliminary copy using for example a slate for a scratch pad. Paper was expensive in the 15th century. To produce a 200 page manuscript under these conditions would be a very tedious task. The encoding must have been simple, easy and direct. Gordon Rugg has suggested that the VM is nothing but a meaningless jumble of letters! I wondered whether he was not correct, with one modification, only the individual words were jumbled, i.e. anagrams.

[Full story]

One thought on “Has the Voynich Manuscript been decoded?

  1. Takzvaný Voynich?v rukopis,není v?bec žádná velká záhada.Jsou to zápisky jednoho ?eského alchymisty,který žil na rozhraní 16 a 17. století. Svého ?asu se pohyboval po celé Evrop?, v?noval se p?edevším alchymii, astrologii,medicín? a také byl básníkem.Rukopis nem?žete v?bec pochopit, natož rozluštit.A to z jednoduchého d?vodu,je totiž psán v ?eském jazyce za použití kabalistického systému gematrie. Po p?eložení n?kolika stránek to vím na 100%. Celý rukopis se v?nuje alchymii a astrologii. Veškeré rostliny jsou jen SYMBOLICKE, a je pot?eba se na n? dívat jen z filosofického hlediska. Rukopis je psán jako trojhlasá fuga. První hlas je ur?en jen pro mistra (a toho kdo ovládá znaky použité p?i zápisu), druhý hlas je ur?en pro adepta alchymie,a t?etí hlas, hlas soub?žný a zdržovací se vztahuje k samotnému obrázku. Obrázek (rostlina) v sob? skrývá ?ísla. Nic jiného jen oby?ejná ?ísla, která se vztahují k ur?itým d?ležitým v?cem. Hodn? ?ísel se to?í okolo samotného Ježíše Nazareta. Ženy vyobrazené v rukopisu jsou jen symbolické. Samotný symbol byl v té dob? hodn? d?ležitý pro každý alchymistický zápis. Nevidím tedy ženu ale vidím symbol!!! A samotný symbol st?íbra je žena,(luna,m?síc). To že obrázky v?nované astrologii jsou nejlépe provedené je samoz?ejm? dáno tím ,že autor rukopisu byl p?edevším astrologem. Roku 1618 na Pražské univerzit? obhajuje svou bakalá?skou práci na téma ,zda lze války v?etn? válek ob?anských p?edpov?d?t z hv?zd. Rok po bakalá?ské práci obhájil svou tezi mistrovskou. Proto jsou obrázky týkající se astrologie nejlépe vyvedené. Dešifrování není složité,ale musíte ovládat ?eský jazyk !!! To? tak ve zkratce vše k vašemu ?lánku. ZLATOD?J.

Leave a Reply

Top